Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Organisation

En politisk styrgrupp med representation från respektive kommun fattar beslut om arbetets inriktning.

Det löpande arbetet leds av en projektgrupp med tjänstemän från varje kommun. Projektgruppen ansvarar för att det löpande arbetet enligt en verksamhetsplan utförs.

Arbetsgrupper utses i samband med att ny verksamhetsplan arbetas fram. Arbetsgrupperna genomför de olika delarna av verksamhetsplanen. I arbetsgrupperna ingår representanter från kommuner, föreningar och andra intresserade i referensgruppen.

Referensgrupp utgörs av länsstyrelsen, TRF (Tillväxt- och regionplanekontoret, Region Stockholm), olika forskningscentra och lokala föreningar.

Lokala föreningar med intresse för natur och friluftsliv är välkomna i samverkan. Genom föreningarna kommer värdefull lokalkännedom in i arbete och föreningarna bidrar i arbetet med att sprida information till kommuninvånarna genom sina medlemmar.