Välkommen till Samverkan Gröna Kilar nordost

Ideella föreningar

Lokala föreningar med intresse för natur och friluftsliv är välkomna i samverkan. Genom föreningarnas medverkan kommer värdefull lokalkännedom in i arbete och föreningarna bidrar också med att sprida information till kommuninvånarna genom sina medlemmar.

Föreningarna bjuds in till två referensgruppsmöten varje år där vi tar upp aktuella projekt och frågor och utbyter kunskap och erfarenheter. För de som vill bidra mer i något projekt så är föreningsmedlemmar välkomna att ingå i någon av samverkans arbetsgrupper.

En gemensam studieresa genomförs årligen där politiker, tjänstemän och representanter från referensgruppen deltar. Studieresan ger tillfälle att visa goda exempel och till erfarenhetsutbyte och diskussion.